خانه سیدمرتضی حسینی

نویسنده: سیدمرتضی حسینی

نوشته
نگاهی به کتاب «شکل‌گیری تاریخ‌نگاری نوین در جمهوری آذربایجان»

نگاهی به کتاب «شکل‌گیری تاریخ‌نگاری نوین در جمهوری آذربایجان»

هر نوع دانش و معرفتی ابزاری‌است برای بهتر شدن زندگی فردی و اجتماعی نوع بشر. این فلسفه‌ی وجودی علوم و فنون مختلف در زمینه‌ی علوم طبیعی و تجربی کاملاً عینی، محسوس، قابل فهم و تفهیم است. همچنین تفکیک نتایج مفید و عواقب مضر این علوم و فنون از هم به راحتی ممکن و قابل شناسایی‌است....